Сургалт

Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангиудын жилийн эцсийн дүнгийн амжилт, чанарын харьцуулалт

 Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ангиудын жилийн эцсийн дүнгийн амжилт, чанарын харьцуулалт

Он

Математик

Англи хэл

Япон хэл

ABCD%

AB%

ABCD%

AB%

ABCD%

AB%

1

2009-2010

100

81.3

100

67.4

100

60.24

2

2010-2011

100

82.9

100

68.4

100

64.46

3

2011-2012

100

84

100

72.2

100

52.82

4

2012-2013

100

80.47

100

82.02

100

84.16

5

2013-2014

100

83.2

100

73.4

100

60.6

6

2014-2015

100

75.5

100

82.4

99.4

80.1

7

2015-2016

100

66.3

100

74.4

98.9

75.4

8

2016-2017

100

85.7

100

82.9

100

78.1

9

2017-2018

100

96.7

100

80.6

99

73.5

10

2018-2019

100.0

95.0

100.0

88.0

99.6

69.3

11

2019-2020

100

98

92

84

92

77

12

2020-2021

88.3

87.4

92.5

81.7

94.2

91.9

 


Copyrights © 2021
school84.mgl@gmail.com · 7015 0284 ·